English Language  

Semua tanah Hak Adat Bumiputera yang mengambil bahagian dalam projek pembangunan tanah SALCRA akan dikeluarkan Surat Hak Milik Tanah

Bayaran Lebihan Bersih akan dibayar dua kali setahun tertakluk kepada prestasi kewangan tahun kalendar.

Pertanyaan pemilik-pemilik tanah akan diberi respon seperti berikut:

  • Surat - dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja
  • Panggilan telefon
  • Datang terus - Segera